Home » Bronckhorsterkleindierenshow

Op 2,3 en 4 november 2018 organiseert PKV Vorden e.o. de clubshow, de Bronckhorsterkleindiershow.

Adres: Kapelweg 1 in Vorden.

 

VRAAGPROGRAMMA

Clubtentoonstelling                 Bronckhorsterkleindierenshow

 

Deze clubtentoonstelling zal worden gehouden op 3,4 en 5 november

2017 in Kapel De Wildenborch, Kapelweg 1, 7251 KM Vorden.

Telefoon nr. secretaris: H. Bolwiender 06-83320476

Sluiting der inschrijving uiterlijk maandag 16 oktober 2017

 

Tentoonstellingsbestuur:                                                             

 1. Lenselink voorzitter                  Veterinair Toezicht
 2. Bolwiender secretaris                  DAP Lochem                      
 3. van Olst penningmeester                  Albert Hahnweg 74                      
 4. Gosselink 2e secretaris en 2e voorzitter                     7242  EJ Lochem
 5. Boersma 2e penningmeester        tel: 0573 - 251597

H Siemes

 1. Snellink

Voedercommissie:          Puntencommissie:

 1. Gosselink G. Lenselink & H. Snellink

                                  

Opbouw en afbraak:         Verkoopcommissie:

 1. Lenselink H.Gosselink

H Snellink

 1. Gosselink

 

Algemeen tentoonstellingssecretaris:

 1. Bolwiender, Torenakker 7, 6996 BD Drempt tel: 06 83320476 E-mail h.bolwiender@upcmail.nl

Website P.K.V.: www.kleindierenvereniging.nl

Bank: Rabobank Graafschap-Noord. Rekeningnr. IBAN NL52RABO03664.26.222 t.n.v. P.K.V. Vorden.

 

Keurmeesters:

Hoenders en                     :   B Kremer (A)

Dwerghoenders                               

Serama’s                            :     B Kremer     

Sierduiven                         :    H. Kruize (A)

Oorspronkelijke duiven :     A. Deetman (A)

Sier- Water vogels           :    A. Deetman (A)

Konijnen                           :    M. Kok (A)

                                                Vlaamse Reus, Franse Hangoor, Rode Nieuw Zeelander, Tan, Papillon, Pool

                                           :   A de Vos  (A)

Nieuw Zeelander,, Wener, Hollander, Klein Zilver, Rus, Kleurdwerg, + overige niet genoemde rassen.

Cavia ‘ s                            :    P.Kraaijeveld (C)

                                              

Hoofdereprijzen Jury:

Hoenders en                            :                      B Kremer (A)

Dwerghoenders                                  

Serama’s                                 :                       B Kremer (A)

Sierduiven                                :                       H. Kruize (A)

Oorspronkelijke duiven            :                       A. Deetman (A)

Sier- Water vogels                   :                       A. Deetman (A)

Konijnen                                             :                       M. Kok (A)

Cavia’s                                    :                       P.Kraaijeveld (C)

 

Bovenstaande opgave van Keurmeesters en H.E.P. Jury onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden en aantallen inzendingen.

 

De rassen van de Hoenders en Dwerghoenders, Serama’s, Sierduiven, Oorspronkelijke duiven, Sier- en Water vogels, Konijnen en Cavia’s worden vermeld in de catalogus.

De inzenders kunnen hun dieren op zondag 5 november 2017 om 16.30 uur afhalen.

Gekochte dieren kunnen vanaf 16.00 uur worden afgehaald op vertoon van de afhaalkaart.

 

Opening:

De opening is op vrijdag 3 november 2017 om 20.00 uur. Tevens worden dan de hoofdereprijzen uitgereikt.

Alle leden en partners worden hierbij uitgenodigd!

 

TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN

Artikel 1

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de algemene tentoonstellingsbepalingen (zie Almanak 2017 blz. 37).

 

Artikel 2

De tentoonstelling is geopend op:

vrijdag 3 november 2017 van 20.30 uur tot 22.00 uur zaterdag 4 november 2017 van 10.00 uur tot 18.00 uur zondag 5 november 2017 van 10.30 uur tot 16.30 uur. De toegang is gratis. (Kinderen tot 12 jaar onder geleide).

 

Artikel 3

Gevraagd worden: Hoenders en Dwerghoenders, Serama’s. Sierduiven, Oorspronkelijke duiven, Sier- Water vogels, Kwartels, Fazanten, Konijnen, en Cavia’s. Zowel oud als jong, in alle erkende kleurslagen. Alleen enkele nummers. Alle ingeschreven dieren moeten voorzien zijn van een door de F.B. erkende vaste voetring of tatoeëring.

Jeugdklasse (C—klasse):

Konijnen geboren na 30 april voorafgaande aan het tentoonstellingsseizoen, doch die tenminste 12 weken oud zijn, kunnen worden ingeschreven in de jeugdklasse en behoeven niet aan het standaardgewicht te voldoen.

Op het inschrijfformulier moet dit aangegeven worden met een “C”.

AOC klasse.

 Bij alle diergroepen kunnen inzenders met een KLN/NBS fokkersnummer

dieren in erkende rassen, die een kleur of tekening hebben die bij dat ras niet erkend is , inschrijven in een AOC klasse ( any other colour). Deze kleur of tekening moet zijn beschreven in de standaard van de betreffende diergroep en mag ook een combinatie zijn van meerdere van deze kleuren, al dan niet met een al beschreven tekeningpatroon.

AOC dieren doen niet mee  aan de rassenprijs van dat volledig erkende ras, maar alleen aan de specifieke AOC prijzen.

Op inschrijfformulier AOC klasse duidelijk aangeven.

Vrije klasse

            Op het inschrijfformulier vult u duidelijk in, dat u met het betreffende dier wilt meedingen in de Vrije klasse. De ingezonden dieren worden beoordeeld door een speciale jury. Beoordelingscriteria zijn originaliteit, fokkerskunst, presentatie, verzorging en conditie enz. Dit onderdeel wordt beschouwd als “De Spiegel van de Fokkerij”. De tentoonstellingsorganisatie stelt een prijs beschikbaar voor de meest bijzondere, haan, hen, konijn, duif enz.

 

Artikel 4

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- per nummer. Jeugd € 1,00 per nummer. Prijs catalogus € 2,50 per huisgezin. (jeugdleden niet verplicht). De administratiekosten zijn € 2,50 per huisgezin. Het inschrijfgeld graag afrekenen bij het inleveren van de inschrijfformulieren tijdens de ledenvergadering woensdag 11 oktober of bij voorkeur overmaken op Rabobank rekeningnummer IBAN NL52 RABO036.64.26.222 t.n.v. penningmeester PKV Vorden Pieter van Vollenhovenlaan 19 Vorden. Graag op uw inschrijfformulier vermelden of u contant of per bank betaald.

 

Artikel 5

De inschrijving sluit op woensdag 11 oktober 2017

 

Inschrijfformulieren volledig ingevuld inleveren bij of opsturen naar: Wouter Boersma, Het Hoge 33   7251 XV   Vorden of Herman Bolwiender, Torenakker 7 6996 BD Drempt.

 

E-mail adres wouterenhannie33@gmail.com   of  h.bolwiender@upcmail.nl

Hebt u een bij de secretaris bekend E-mail adres, dan krijgt u het inschrijfformulier ook via de E-mail.

 

Artikel 6

Alle dieren moeten op donderdag 2 november 2017, ‘s avonds tussen 19.00 en 20.30 uur worden ingekooid in Kapel De Wildenborch, Kapelweg 1 te Vorden. Dieren aanleveren voor 19:00 uur alleen in overleg met het tentoonstellingsbestuur.

 

Artikel 7

Alle inzenders ontvangen voor ieder ingeschreven dier een label dat duidelijk aan kist of mand moet zijn bevestigd.

 

Artikel 8

De keuring vindt plaats op vrijdag 3 november. Aanvang 08.30 uur. Tijdens de keuring is de tentoonstelling alleen toegankelijk voor het bestuur, helpers en juryleden en overigen, door het bestuur bepaald. Hierbij is nu reeds aan groep 4 van de lagere school Het Hoge een bezoek toegekend door het bestuur.

 

Artikel 9

De gewonnen ereprijzen kunt u vanaf zaterdag 4 november 2017 na 12.00 uur afhalen bij het secretariaat, volgens opgave van de jury.

 

Artikel 10

Hoofd-. en ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimaal het predikaat ZG en in concurrentie. Jeugdleden minimaal predikaat G. Voor duiven minimaal 93 punten en voor jeugdleden duiven 91 punten.

 

Artikel 11

De niet toegekende prijzen vervallen aan de organiserende vereniging.

 

Artikel 12

Tijdens de tentoonstelling is het mogelijk voor inzenders hun dieren te koop te zetten. De kosten hiervoor bedragen € 0,50 per dier. Voor ieder verkocht dier betaalt de verkoper 10% aan de tentoonstellingskas. Het verkoopbureau is geopend vanaf één uur na de opening.

 

Artikel 13

Jeugdleden moeten duidelijk “jeugd” op het inschrijfformulier vermelden.

 

Artikel 14

Het is mogelijk, dat er een gedelegeerde van het Facilitair Bureau controle houdt op het welzijn van de dieren, inspectie uitvoert op de vervoerskisten en op het ordelijk en volgens de reglementen van het Facilitair Bureau verlopen van de tentoonstelling.

 

Artikel 15

Reclames betreffende deze tentoonstelling kunnen na 1 januari 2018

niet meer in behandeling worden genomen.

 

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee:

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders, serama’s en siergevogelte worden toegelaten van fokkers die al hun dieren, hierboven genoemd, hebben laten enten tegen pseudovogelpest. Elke zending hoenders en dwerghoenders, serama’s en siergevogelte dient vergezeld te zijn van een kopie van de ent verklaring. Deze ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De ent verklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van

de ent verklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men de fokkerskaart heeft besteld.

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen:

Tot de tentoonstelling worden alleen konijnen toegelaten van fokkers waarvan de tentoongestelde dieren zijn ingeënt tegen RHD2. Een kopie van de ent verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient het nummer van het dier te bevatten die worden tentoongesteld.

Ent bewijzen voor het in kooien inleveren bij de secretaris.

 

Verkoopklasse. Op zondag 5 november is er weer een verkoopklasse. Leden kunnen dieren te koop zetten. Voor hoenders en konijnen geld; uitsluitend geënte dieren te koop zetten. Voor aanvang van de Bronckhorsterkleindierenshow moet u de diergroep, ras, prijs e.d. opgeven bij Herman Gosselink. Dit kan telefonisch. De dieren kunnen vanaf 10 uur ’s morgens worden ingekooid  in de tent voor de entree. Meld je bij het brengen van de dieren  bij Herman Gosselink. 10% van het verkoopbedrag is voor de vereniging.

 

Komt allen naar de opening op vrijdag 3 november om 20.00 uur! Tevens worden dan de Hoofdereprijzen uitgereikt.

 

PKV wisselbekers

Tijdens onze voorjaarsvergadering worden de PKV wisselbekers uitgereikt. De wisselbeker kunnen uitsluitend gewonnen worden wanneer u aan minimaal 3 van de 6 shows mee doet die hieronder vermeld zijn. Deze bekers gelden voor alle diergroepen, echter de beker kan uitsluitend gewonnen worden in concurrentie wat betreft inzenders dit geldend per diergroep. Let wel, deelname aan de Bronckhorsterkleindierenshow is verplicht.

De catalogussen van de 6 shows worden door 2 bestuursleden nagekeken en de predicaten worden zoals vanouds bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal dieren per show. De predicaten met haar puntentelling is als volgt:

  U  = 5 punten

  F   = 4 punten

ZG = 3 punten

  G  = 2 punten

  V  = 1 punt

De score van de 3 best scorende shows tellen mee, wanneer u deel neemt aan meer dan 3 shows. Dus u hoeft er helemaal niets voor te doen, het kost niets, alleen inzenden op minimaal 3 van de 6 onderstaande  shows:

 

 

PEKLO Lochem van 20 oktober t/m 22 oktober 2017 Zutphenseweg 35, Lochem

Bronckhorsterkleindierenshow (verplicht) van 3 t/m 5 november 2017 Kapelweg 1 Vorden

B.P.K.V. Borculo op 17 t/m 19 november 2017 Oude Diepenheimseweg 37, Geesteren

Oneto te Enschede op 1 t/m 3 december 2017 Vliegveldweg 345, Enschede

Noordshow te Assen op 4 t/m 6 januari 2018 De Haar 11, Assen

Spilbroekshow te Neede op 20 en 21 januari 2018 Bleekenweg 14, Neede

 

Hoofdereprijzen:

H.E.P. 1. Beker en rozet voor het mooiste hoen.

H.E.P. 2. Beker en rozet voor het mooiste dwerghoen.

H.E.P. 3. Beker en rozet voor de mooiste serama.

H.E.P. 4. Beker en rozet voor de mooiste sierduif.

H.E.P. 5. Beker en rozet voor de mooiste siervogel.

H.E.P. 6. Beker en rozet voor het mooiste konijn.

H.E.P. 7. Beker en rozet voor de mooiste cavia.

 

Ereprijzen Hoenders en Dwerghoenders:

 

E.P.     8.       7,50 Euro voor het mooiste hoen op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P.      9.       7,50 Euro voor het mooiste dwerghoen op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P.     10.       Bekertje en rozet voor het mooiste hoen van de jeugd

 

E.P.     11.       Bekertje en rozet voor het mooiste dwerghoen van de jeugd

 

E.P.     12.       10 kg kippenvoer voor de mooiste haan, niet winnaar H.E.P. 1 of E.P. 8

 

E.P.     13.       10 kg kippenvoer voor de mooiste hen, niet winnaar H.E.P. 1 of E.P. 8

 

E.P.     14.       10 kg kippenvoer voor de mooiste dwerghaan, niet winnaar H.E.P. 2 of E.P. 9.

 

E.P.    15.       10 kg kippenvoer voor de mooiste dwerghen, niet winnaar H.E.P. 2 of E.P. 9.

 

Ereprijzen Serama’s:

E.P.     16.       7,50 Euro voor de mooiste Serama op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P.     17.       Bekertje en rozet voor het mooiste nummer van een jeugdlid.

 

 

Ereprijzen Sierduiven:

E.P.     18.       7,50 Euro voor de mooiste sierduif op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

Ereprijzen Siervogel:

E.P.     19.       7,50 Euro voor de mooiste Siervogel op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

Ereprijzen Konijnen:

E.P.     20.       7,50 Euro en rozet voor het mooiste nummer grote rassen

 

E.P.     21.       10 kg konijnenvoer  voor de mooiste op 1 na  grote rassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P.     22.       7,50 Euro en rozet voor het mooiste nummer middenrassen

 

E.P.     23.       10 kg konijnenvoer  voor de mooiste op 1 na middenrassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

 

E.P.     24.       7,50 Euro en rozet voor het mooiste nummer kleine rassen

 

E.P.     25.       10 kg konijnenvoer  voor de mooiste op 1 na kleine rassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P.     26.       7,50 Euro en rozet voor het mooiste nummer dwergrassen

 

E.P.     27.       10 kg konijnenvoer voor de  mooiste op 1 na dwergrassen (min. 15 ingezonden dieren)

 

E.P.      28.       Bekertje en rozet voor het mooiste nummer van een jeugdlid

 

E.P.      29.       Bekertje voor de mooiste op 1 na van een jeugdlid (minimaal 10 ingezonden dieren).

 

Voor de winnaar van H.E.P. 6 vervalt bovengenoemde ereprijs.

 

Ereprijzen Cavia’s:

E.P.     30.       7,50 Euro voor mooiste cavia op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P.     31.       Bekertje en rozet voor het mooiste nummer van een jeugdlid.

 

E.P.     32.       Bekertje voor de mooiste cavia jeugdlid op 1 na (minimaal 10  ingezonden dieren)

 

Jeugdklasse (C-Klasse)

E.P.     33.       Beker en rozet voor het  mooiste konijn

 

E.P.     34.       7,50 Euro voor het mooiste konijn op 1 na (minimaal 15 ingezonden dieren)

 

E.P.     35.       Ere prijs AOC klasse na keuring te bepalen.

 

 1. 36 Ere prijs Vrije klasse na keuring te bepalen.

 

Keurmeesterprijzen.

E.P.     37.        Elke keurmeester mag een ereprijs van 2,50 Euro toekennen op elke 10 gekeurde dieren, mits geen winnaar van andere ereprijzen.

E.P.    38.       Code 400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse € 5,00 beschikbaar per 20 ingeschreven dieren die tot de KLN diergroepen behoren, mits het predicaat tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking.

Deze prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen prijzen hebben gewonnen.

Toekenning:

 1. De keurmeester kent per 20 ingeschreven dieren één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
 2. Keurmeesters die in meerdere diergroepen keuren verdelen de prijzen naar rato over de diergroepen.
 3. De prijzen worden bij voorkeur toegewezen aan dieren die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met kwaliteit).

E.P.     39.       Voor bondsprijzen N.B.S. Zie www.sierduif.nl/tentoonstellingen/algemeen/prijzenschema

Deze prijzen worden via de organiserende vereniging/tentoonstellingsorganisatie aan de winnaars uitbetaald.

 

 

Alle diergroepen:

E.P.     40.       De collectie prijs, een wisselbeker (aankruisen met “P”) is te winnen met 4 dieren van één diergroep. U kunt met 2 of meer keer per 4 dieren mee doen, geef duidelijk met P1, P1… en P2, P2 .. enz. aan welke dier bij welk 4 tal hoort.

Deze wisselbeker moet 3x in totaal gewonnen worden om definitief in bezit te komen. Bij gelijk aantal punten tijdens de Bronckhorsterkleindieren show beslist het lot. Is de beker in 2030 er nog niet uit, dan wordt tijdens de show in 2030 de beker uitgereikt aan diegene, die op dat moment de beker het vaakst heeft gewonnen. Bij gelijke stand beslist het lot.

 

Nagekomen ereprijzen worden vermeld in de catalogus

 

Nagekomen ereprijzen worden vermeld in de catalogus.